Vedtekter

LD1SG  -  Alt. 145.500 Mhz

Vedtekter – LA5B


§1 Navn og formål

Sarpsborggruppen av Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) også kalt LA5B er en sammenslutning av amatørradiointeresserte fra Sarpsborg og nærliggende steder. Gruppens formål er å arbeide for amatørradioens fremme, dyktiggjøre medlemmene som radioamatører, ivaretaking av medlemmenes interesser i radioamatørsaker, ved kursvirksomhet å hjelpe andre i distriktet til å bli lisensierte radioamatører og å forberede gruppens medlemmer til å delta i nødsamband dersom slikt behov skulle oppstå.


§2 Medlemskap

Søknad om medlemskap skjer til gruppen og godkjennes av styret. Ethvert medlem av NRRL kan opptas som medlem av gruppen. Under forutsetning av at NRRLs lover tillater det kan gruppen ta inn aktive medlemmer for to år uten at disse står som medlemmer av NRRL. Slike medlemmer har ikke stemmerett og kan ikke velges inn i styret. Passive medlemmer (støttemedlemmer) behøver ikke være medlemmer av NRRL.


§3 Styret

Styret velges av årsmøtet. Styret består av leder, sekretær, kasserer og 2 stk styremedlem. Alle velges for to år, men utskiftningen skal søkes gjort slik at to av disse skiftes ut hvert år. Ingen kan mot sin vilje stå som medlem av styret i mer enn to år. Ved stemmelikhet i styret har lederen dobbeltstemme.


§4 Andre verv

Foruten styret skal årsmøte velge en valgkomite på to personer og en revisor. Årsmøtet kan ved behov også velg medlemmer til å dekke andre nødvendige arbeidsoppgaver som for eksempel QSL-manager, matrialforvalter nødsambandsmanager o.s.v. Disse velges for ett år om gangen.


§5 Kontingent

Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet. Den gjelder for kalenderåret. Den skal sendes ut i løpet av første kvartal med betalingsfrist 14 dager. Hvis et medlem, tross påkrav, ikke har betalt sin kontingent innen 2 måneder etter forfall, betraktes vedkommende som utmeldt av gruppen. Styret kan redusere kontingenten for et medlem hvis særlige hensyn taler for dette.


§6 Årsmøtet

Årsmøtet avholdes i løpet av Mars måned og sammenkalles ved skriftlig innkalling til alle gruppens medlemmer med minst 2 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1 uke før. Enhver lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig. Samtlige beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall, unntatt lovendringer og forslag om oppløsning av gruppen, som krever 2/3 flertall Alle gruppemedlemmer som har betalt sin kontingent og er medlem av NRRL har stemmerett.


På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles


1. Valg av møteleder

2. Valg av referent

3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne møteprotokollen

4. Godkjenning av innkalling

5. Styrets beretning

6. Regnskap

7. Behandle innkomne forslag

8. Fastsette kontingent

9. Vedta budsjett

10. Valg av styremedlemmer, valgkomite og revisor

11. Valg av eventuelle andre verv

12. Avslutning§7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner dette nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Innkallingen skal være skriftlig og med minst to ukers varsel. I innkallingen skal det opplyses om hvilke saker som skal behandles. Det er bare adgang til å fatte beslutninger i saker som er nevnt i innkallingen.


§8 Eksklusjon

Viser et medlem en opptreden som etter styrets mening er skadelig for gruppen eller NRRL, kan vedkommende ekskluderes som medlem etter enstemmig styrebeslutning. Vedkommende har adgang til å påanke eksklusjonen frem til første årsmøte. NRRL skal ha kopier av all korrespondanse og alle styrevedtak i slike saker.


§9 Oppløsning av gruppen

Et årsmøte kan oppløse gruppen dersom 2/3 av samtlige stemmeberettigete medlemmer stemmer for det. Dersom mindre enn 2/3 av samtlige medlemmer møter for å stemme over en eventuell oppløsning, skal det kalles inn til et nytt årsmøte innen tretti dager. Gruppen kan da bli vedtatt oppløst med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigete medlemmene. Eventuelle midler tilfaller NRRL.
Teknisk info:


Sarpsborg LD1SG


434,8125   -2,0000

CC 1

Forslag oppsett


Horten repeatere


2 meter : LA5HR

145,625 mhz, Subtone 74,4


70cm: LA6HR

434,650 Mhz, Subtone 74,4

FM+DMR


Teknisk info:

Fredrikstad Repeater


2 Meter: LD1FR

145.6875 mhz, Subtone 85,4


70cm : LA7FR

434.700 mhz, Subtone 85,4
Aktiviteter 2020


Grunnet koronna ble  alle vårens aktiviteter avlyst. Dette gjelder også den faste sommeravslutningen.

 

Fint om at vi kan treffes på 2 meter på søndager i september ->  Kl. 21:30.

Frekvens: 145.525Drop inn 25 september 2020 Kl.: 18:30  hoss Hernan / LA6GIA.

Adresse: Tuetagta 17

1739 Borgenhaugen.


03 oktober kl:09:00 "outdoors" Vi tar med oss radioene og antenner til Trøsken i Sarpsborg. Håper på at det blir flere radioamatører på plass !!